Degne - Skoleholdere - Lærere


Bogen 'Sjællands Stifts Degnehistorie' indeholder oplysning om 'Degne' i Vester Egede  frem til først i 1800-tallet.

Suppleret med oplysninger fra kirkebøger og folketællinger m.m. kan opstilles følgende navneoversigt frem til ca. 1960, hvor skolerne i Vester Egede blev nedlagt:

1. Christopher Michelsen Degn 1638-1671
2. Gabriel Rul Degn 1671-1697
3. Niels Christian Bisgaard Degn 1697-1734
4. Christian Ulrik Jacobsen Kastrup Degn 1734-1744
5. Hans Hansen Daase Degn og skoleholder 1744-1774
6. Johan Peter Piper Degn og skoleholder 1774-1821
7. Hans Christian Petersen Børling Skolelærer 1821-1840
8. Johan Wilhelm Lindahl Skolelærer ca. 1840 - ca. 1890
9. Laurits Hansen Christensen Skolelærer ca. 1890 - ca. 1909
10. Hans Nielsen Skolelærer ca. 1909-1913
11. Jens Peter Andersen Skolelærer fra 1913 til efter 1941
12. Vilhelm Christian Hansen Lærer fra 194? til omkring 1952
13. Svend Aage Holgersen Lærer fra ca. 1953 til 1960  
 
 Lærerinder ved Vester Egede forskole - muligvis ikke komplet liste:
1. Gerda Christensen Lærerinde 1915-1922
2. Ingeborg Sofie Hansen Lindsted Lærerinde 1922-193?
3. Ragnhild Ingeborg Bech Jensen Lærerinde 193? til 1942
4. Freja Holberg/Jørgensen Lærerinde 1942 til 1969

1. Christopher Michelsen - Degn 1638-1671
* ca. 1610 - † 1671
Gift med Maren Christensdatter († 1686)

I 1669 er følgende indført i kirkebogen:
'Christoffer Degn lader lyse til Bands over nogle Djævels og uforskammede Mennesker, som nu for kort Tid siden ud af den lede Satans Indgivelse bortstjal fra hannem saavel som fra andre bedrøvede Folk en hel Hob Gods og gode Klæder her paa Kirken, at Gud alsommægtigste samme Tyve og Djævels Kroppe vilde straffe, saa de for hver Man kunde blive aabenbarede, at de kunde faa deres tilbørlige Verdens Straf og Ulykke - Amen'.

Ved han begravelse i 1671 er teksten i kirkebogen:
'Phil. Jacobi dag 1671 imod aften døde Christopher Michelsen Degn, og blev begravet den 5. maj efter at han havde tjent denne menighed og degnestolen hart ad 33 år'.

Sidetop


2. Gabriel Rul - Degn 1671-1697
* 1635 - † 1697

Indsat 1. juni 1671 som 'Sognedegn til begge Egede menigheder'. Han var altså også degn i Øster Egede sogn.

I en kilde på Internettet er fundet en antagelse om, at Gabriel Rul kunne være søn af den foregående degn (Christopher Michelsen), idet han under navnet
Gabriel Christophori Rolle skulle være immatrikuleret ved Københavns Universitet  i 1657 - og der studeret teologi hos en magister Joh. Zoëga.
Denne teori kan ikke afvises, men dokumentation er ikke fundet.

Han blev gift ca. 1669 med Dorothea Johansdatter, som var enke efter sognepræst Oluf Olufsen i Fensmark-Rislev.

Der var 4 børn i ægteskabet.
En datter - Anne Marie Gabrielsdatter - døde i 1692.
Hendes gravsten findes stadig på V. Egede kirkegård (en grålig kalksten 99½x52 cm).
Paa den står at læse:

'Anno 1692 dend 8. Februari er dend anden liden Datter, salig Anne Marie Gabrielsdatter Rul blevet begravet udi sin Alders 8. Aar. Gud give hende med alle Guds Børn en glædelig Opstandelse paa den yderste Dag - G.R. (Gabriel Rul) - D.I.D. (Dorthe Johansdatter)-  I.R. (Johan Rul) - M.R. (Michel Rul)'.

Gabriel Rul fik i sin embedstid flere påmindelser for sin forsømmelighed med ungdommens undervisning i 'deres børnelærdom'. 

Gabriel Rul's underskrift 1684 Gabriel Rul 1684 underskrev han sig således i kirkebogen (som forlover ved en trolovelse)

Gabriel Rul er min 6 x tipoldefader (linjen går gennem hans søn Michel Gabrielsen, der på et tidspunkt var skovfoged i Stubberup og senere skoleholder i Hovby og Vallebo i Fakse sogn).

Sidetop


3. Niels Christian Bisgaard - Degn 1697-1734
*1666 - †1734
Student 1688 I Vordingborg - Degn I Haarslev sogn 1690-1697.
Gift 1691 med Marie Pedersdatter.

Denne degn havde åbenbart et stridsomt gemyt, der hurtigt førte til konflikter med sognepræsten, Jens Frederik Hofman.

I december 1698 måtte han afgive en 'Forpligt' til sognepræsten, som findes indskrevet i kirkebogen således:

'Jeg, Niels Christian Bisgaard, Degn for Vester Egede Menighed, gav Hr. Jens Frederik Hofman, Sognepræst sammesteds, følgende Forpligt:
Jeg tilstaar, at jeg desværre ej alene fornævnte Menighed, men endog andre, som vel har hørt og set til Forargelse, af ubesindig Hastighed  trodselig sidst afvigte 8. Oktober 1698 haver indtrængt mig med ufornødne Forretninger og vanarret begegnet  Hr. Jens Frederik Hofman, min Sognepræst, i hans egen Gaard med nogle ubekvemme Ord, hvormed jeg ej alene i hans egne, men endog i andres paahør har ubesindig fortalt mig, saa at jeg for samme kunde undgælde efter Loven. Men paa det at, jeg igen min Sognepræsts Venskab maa nyde, skal jeg med alting være ophæftet i denne Sag med disse Punkter:
Først vil jeg hermed have depreceret, som jeg og hermed deprecerer og afbeder forbemeldte dristige Begegnelse. For det andet vil jeg have Hr. Jens erklæret, som jeg og hannem herved erklærer, at jeg hannem ej noget bar beskyldt eller ved ham  at beskylde, idet jeg ved intet at paatale eller eftertale Hr. Jens, end det, som en besindig Præst hør og bør. For det tredje forpligter jeg mig, at jeg i mit Embede skal føje efter Kongens Lov, Ritualen og Biskoppens monita (Advarsler), og som hidindtil sket er, og ingen Ernormitet  skal findes hos mig, men imod Forhaabning, at jeg herefter med Ord eller Gerninger overbevises at forsé mig mod Hr. Jens (som ikke skal ske), da skal denne Forpligt ikke komme mig til Hjælp, men denne Sag, saavel som hvad ellers kan vorde mig overbevist, at staa mig aaben (at jeg skal bøde ogsaa for den), for saa vidt Retten kan medføre.
Og paa det Hr. Jens maa være forsikret, at dette oprettede efterleves og holdes skal af mig, haver jeg dette egenhændigt underskrevet - Niels Christian Bisgaard'

Nogle år senere - i 1711 - kom Bisgaard for retten, anklaget for ulovlig skovhugst.
Selv om degnen forklarede, at det var hans karl, der uden hans vidende havde hentet noget træ og noget kvas i Denderup Vænge, så blev han dømt til at betale en bøde på 4 rigsdaler.

Sidetop


4. Christian Ulrik Jacobsen Kastrup - Degn 1734-1744.
*1708 - †1782 - Søn af Møller Jacob Jørgensen I Brødebæk Mølle.
Gift 1736 i Vester Egede med Johanne Catharina Toftegaard, som var datter af birkedommer Peder Christensen Toftegaard i Vester Egede.

Efter alt at dømme må C. U. Kastrup have været den første degn, der også blev 'skoleholder' i Vester Egede, efter Christian VI's 'Forordning om Skolerne paa Landet i Danmark' af 1739.

Kastrup blev i 1744 forflyttet til Haslev.

Sidetop


5. Hans Hansen Daase - Degn og skoleholder 1744-1774
*1711 - †1774 - Student i Køge 1735.
Gift 3 gange: 1) I 1742 i Vemmetofte med Sophie Hedevig Tønsberg (†1756), 2) I 1756 i Vester Egede med Bente Cathrine Korn (†1759), og 3) I 1760 i Køge med Johanne Regine Sophie Schiøler (†1775).

I 1749 berettede biskoppen følgende fra sin visitats:
'Ungdom og børn fornøjede mig med god læsning i bog, med god kundskab, som ikke var blot efter bogstaverne. Præsten er god. Degnen ligeledes, så her kan end mere frugt ventes'.

I 1758 truede degnen med at et sagsanlæg mod en mand i Vester Egede - Morten Olliegren - som havde været uforskammet overfor ham. For at undgå sagsanlægget gik Olliegren ind på at underskrive følgende erklæring:

'At jeg undertegnede omtrent for et Aar siden af en heftig Overilelse overfaldt Degnen, hæderlig og vellærde Sieur Hans Daase i sit eget Hus, uden af ham ringeste givne Anledning, ej alene med usømmelige og ærerørige Skældsord, endog med Ørefigen, ja, hans Glas at sønderslaa, kan jeg ej med god Samvittighed benægte, tilstaar ogsaa gerne, at jeg efter Fortjeneste for saadan min formastelige Gerning burde været afstraffet.
Men som gode Venner indlagde Forbøn for mig, og jeg selv desuden afbad min ilde forøvede Gerning med Løfte og Forpligtelse herefter aldrig at forøve noget fjendtligt imod ham eller hans, blev saadan min voldsomme Opførsel uden ringeste Mulkt eftergivet.
Dette uagtet har jeg dog ikkun lidet skønnet paa saa fast en mageløs Sagtmodighed, men endog givet mine vredagtige Affekter Tøjlen, idet jeg Søndagen den 11. Novbr. om Aftenen, da Degnen, Sieur Daase, fremgik fra Brudehuset hos Oluf Madsen her i Vester Egede, opløb ham paa Vejen og da ej alene vredagtelig antastede hans Person, men endog overfusede ham med Skælds- og ærerørige Ord, hvortil Sr. Daase sig ej havde givet ringeste Aarsag.
Men som jeg er kommen til Overbevisning hos mig selv, at disse mine Gerninger er højt formastelige og tillige strafværdige, fortryder jeg dem af Hjertet med Bøn og Begæring, at Degnen, Sr. Daase, vil vise Sagtmodighed imod mig og kærlig eftergive mine voldsomme forøvede Gerninger, da jeg forpligter mig til herefter, hverken med en klafferisk Tunge at forkleine hans ærlige Navn og Rygte, ej heller at vise usømmelig, uanstændig, mindre voldsom Opførsel imod ham.
Og skulde jeg - som Gud dog naadelig afvende - i nogen Slags forgribe mig imod Degnen eller nogen af hans, forbinder jeg mig til, uden nogen videre Bevis derfor om min slette og fæle Opførsel imod ham efter Loven at blive afstraffet, saa vel for de forbigangne som sidste eller derefter forøvede Ord og Gerninger.
At dette saaledes af mig i alle maader skal vorde efterlevet, bekræfter jeg under min Haand, saa og venlig ombeder Birkedommer Seyer og Rasmus Persen, begge af Vester Egede, med mig til Vitterlighed at underskrive, og maa denne min Erklæring og Deklaration paa min Bekostning læses paa Gisselfeld Birketing uden videre Stævnemaal til mig, om forlanges.
Datum: Vester Egede d. 21. Novbr. 1753 - Morten Olliegren.
Til Vitterlighed og som overværende ved denne Forening underskreven:
Peder Seyer - Rasmus Pedersen'

Sidetop


6. Johan Peter Piper - Degn og skoleholder 1774-1821

*1749 - †1829 - Student 1769 i Herlufsholm.
Gift 2 gange: 1) I 1774 i København med Kirstine Marie Ladorff (†1815) og 2) I 1816 i Everdrup med Degn Kaabes enke Anne Marie Swartz.

I 1785 var biskop Balle på visitats i Vester Egede, hvorfra han bl.a. skrev:
'I almindelighed kunne det her vel nok passere, også nogle af de voksne udmærkede sig. Skolebørnene læste godt i bog, havde været flittige til at lære deres kristendom, men skoleholderen fik påmindelse om at være lige så flittig til at forklare den for dem'.
Fra en visitats i 1800 er fundet følgende:
'Her mødte også børnene fra Rønnede Biskole.- Adskillige svarede godt af lærebogen og ikke uden forstand. Flere gjorde rede for Katekismus.
Man læste vel i bog og havde lært salmer af den nyeste salmebog.
Til V. Egedes børn uddeltes 8 bøger, Rønnede 5 [en slags flidspræmier].
Degn Piper, tillige skoleholder, har ingen synderlig lyst.
Skoleholder Anders Hansen i Rønnede er tro og flittig, men kan ikke katekisere.
Piper synger godt, katekiserer skikkelig.
Ikkun 6 karle og piger trådte frem af Vester Egede sogn, ingen mødte fra Øster Egede. Men af gifte mænd og koner en smuk forsamling til stede.
Af de unge, som mødte, svarede 4 ret fermt med god forstand af lærebog og katekismus. Hos de andre var kundskaben antagelig. Oplæsning var god. Man havde lært adskillige af de nyeste salmer.
Årsagen til, at så få mødte, lå deri, at forpagteren på Gisselfeld havde sagt Vester Egede sogn til hove, og herskabet på Jomfruens Egede sagt Øster Egede sogn til hove. Da dette eksempel er alt for skadeligt, erklærede jeg i kirken, at jeg ville gøre indberetning derom til kancelliet.
Dette er sket samme dag ved en udførlig forestilling, som gik ud på ikke at kræve mulkt, men bede om fornyelse af forordningen fra 1691'

Lønnen som degn i et lille sogn var ikke særlig stor, og meget tyder på, at Piper var en fattig mand med 'ondt i økonomien':

 • - I 1774 - hvor han som nygift og nyudnævnt degn skulle starte i Vester Egede - måtte han således låne 140 rigsdaler hos Svend Hansen i Brødebæks Mølle.
  Som sikkerhed måtte han sætte sine møbler og kreaturer i pant (de mest kostbare ting var et sølv-lommeur til 10 rigsdaler, en blakket ko til 12 rigsdaler og et blåmalet 'skriverchatol' i ask til 8 rigsdaler).
 • - I 1783 søgte Piper om en forbedring af sine økonomiske forhold.
  I brevet til biskoppen og amtmanden søgte han om, at disse 'ville behage at se mig fattige mand hjulpen til nogen skole-fourage, siden avlingen til min degnebolig ikkun er af liden betydenhed'.
  Han fik dog afslag på ansøgningen.
 • -  I 1789 måtte han stifte ny gæld (måske for at betale gælden fra 1774?).
  Hos en grosserer Holm i København lånte han nu 280 rigsdaler, og som pant satte han sit indbo og sin besætning, som var vurderet til 326 rigsdaler.
  Blandt de pantsatte effekter var et 8 dages stueur (20 rdl.), et asketræs skrivechatol med forgyldte lister og ellers blåmalet (8 rdl.), en egetræsrulle med 4 stokke (6 rdl.).
  Desuden 2 heste og 3 køer, deriblandt en hoppe på 11 år (16 rdl.) og en ko på 4 år (12 rdl.)
 • - I 1793 var det sikkert galt igen med økonomien.
  Piper valgte nu at afstå sin degnebolig til smeden Mads Madsen i en slags aftægtsordning. Fra dokumentet herom kan fremhæves:
  'Jeg Johan Peter Piper, Sognedegn for Vester Egede afstaar og aldeles overdrager til Mads Madsen, Smed i Vester Egede, min iboende Degnebolig med tilligende Jord i 12 Aar'
  Smeden skulle holde ejendommen i god stand og fik 'Julerenten' af sognet.
  'Jeg forbeholder mig den østre Længe af Degneboligen, 6 Fag, hvorudi er Skole, og et lidet Kammer. - Smeden skal levere Kost for mig og min Hustru, med hvilken Kost jeg forbinder altid at være vel fornøjet. Han skal fodre mig en Hest og en Ko. - Han maa bruge Hesten, kun ikke Lørdag og Søndag'.

  Degnen skulle have fornøden 'ildebrand' til varme - resten af degnens brændsel fik smeden. For sit 'degnekorn' skulle degnen have 40 rigsdaler årlig.

Ved folketællingen i 1787 boede Johan Peter Piper og hustru (Kirstine Marie Ladorph) i 'Sognedegneboligen' i Vester Egede med deres 2 børn Johanne Petrine Piper (13 år) og Dines Christian Engelbreth Piper (10 år). De havde 2 tjenestefolk, 1 karl og 1 pige.

J. P. Piper blev afskediget i 1821 - Han var den sidste, der havde titlen som 'Degn' i Vester Egede.

Han døde 81 år gammel d. 12. december 1829 i Vester Egede. I kirkebogen angivet som 'Forhen Degn i Vester Egede'.

Sidetop


7. Hans Christian Petersen Børling - Skolelærer og kirkesanger 1821-1840
* 1791 - †1840.
Gift ca. 1818 med Inger Marie Helsengreen.

Før Børling blev kaldet til Vester Egede, havde han været skoleholder i bl.a. Greve og Vetterslev. Sidste sted havde han i 1820 fået en påmindelse af provsten om 'at aflægge sin søvnagtighed, sløvhed og ligegyldighed'.

I Vester Egede blev han aldrig respekteret i sin embedsførelse, skønt han optrådte med 'højfornem værdighed'.

I 1828 gik der 61 børn i Vester Egede skole.

I 1837, da biskop J. P. Mynster var på visitats, var der 82 børn i skolen. I sin visitatsdagbog skrev han:
'Patron Grev Danneskiold Samsøe. Skolebygningen god. 82 børn. Læreren H. C. P. Børling, 46 år gl., student, er brystsvag og uskikket. Han har haft flere hjælpelærere, hvorved skolen blev forsømt, men den nuværende Peter Petersen, 34 år gl., student og seminarist fra Joenstrup, har igen hævet den således, at fremgangen kan kaldes meget god. - Læsning mg., Skrivning mg., Religion g., Indbyrdes undervisning ikke indført, Gymnastik kun i ringeste grad, men deri meget godt'.

Ved folketællingerne i 1834 og 1840 boede ægteparret i skolen i Vester Egede. En hjælpelærer boede samme sted. - Ægteparret havde 3 børn.

Lærer Børlings underskrift 1834 Lærer Børlings underskrift ved folketællingen i 1834

Skolelærer og kirkesanger Hans Christian Petersen Børling døde af 'brystsyge' den 30. juli 1840. Han blev kun 49 år gammel.
Hans hustru - Inger Marie Helsengrren - døde i 1842 (også 49 år gammel).

Sidetop


Fra og midten af 1800-tallet er ikke fundet litteratur om lærere i Vester Egede.
De efterfølgende oplysninger er derfor i hovedsagen baseret på oplysninger fundet i kirkebøger og folketællinger. Oplysningerne er derfor mangelfulde og mindre præcise.
Det er således ikke usandsynligt, at der kan have været flere lærere, som ikke er 'ramt' af en folketælling eller fundet i kirkebogen.


 

8. Johan Wilhelm Lindahl
Skolelærer og kirkesanger ca. 1840 - ca. 1890?
*1816 i Tikøb sogn - † ?
Sandsynligvis kaldet til Vester Egede efter forgængeren Børlings død i 1840.
Havde forinden (ved folketælling 1840) været hjælpelærer i Næstelsø.
Gift 1841 i Vester Egede med Jomfru Ida Christiane Bang, som var datter af byens 'Gjordemoder', Sara Kirstine Bang.
Der har sandsynligvis ikke været børn i ægteskabet.
Foto fra Trøst-Hansens Sognekort.
Johan Wilhelm Lindahl
I 1846 havde skolen besøg af biskop Mynster, som i sin visitatsdagbog skrev:
'Skolehuset godt, skolestuen for lille. 100 børn (har været 120).
Læreren Johan Vilhelm Lindal, 28 år, seminarist fra Joenstrup, er en meget duelig mand, og katechiserer godt. Kun bør børnene også her vænnes til at læse nøjagtigere og højere. - Læsning g?, Skrivning g., Religion mg., Retskrivning g?, Indbyrdes undervisning g., Gymnastik mg.'

 

Lærer Lindahls underskrift 1855 Lærer Lindahls underskrift i folketællingen 1855

Ved samtlige folketællinger fra 1845 til 1880 boede ægteparret i skolen i Vester Egede.

Der kan gættes på, at Lindahl har været lærer i Vester Egede indtil sidste halvdel af 1880-erne, hvor han så gik på pension.
Ved folketællingen i 1890 boede ægteparret i Haslev, hvor Johan Wilhelm Sindahl var angivet som 'Pensioneret skolelærer'.

Det kan ikke udelukkes, at der har været en anden lærer i nogle få år inden 1890.

Sidetop


9. Laurits Hansen Christensen - Skolelærer 1890 - 1908
*1861 på Ærø - † 1940

Ved folketællingen 1890 registreret som ugift skolelærer i Vester Egede (28 år).
Blev samme år gift i Vallensved med Sidse Christine Jensen, datter af gårdejer Jens Christian Jensen i Saltøby.

Skolelærer i Vester Egede ved folketællingerne i 1901 og 1906.
Ved folketællingen i 1916 var Laurits H. Christensen flyttet til Ærø, hvor han var lærer i Tranderup sogn (hans fødesogn).

Foto fra Trøst-Hansens Sognekort.

Laurits Hansen Christensen

Det vides ikke præcis, hvornår han og familien flyttede fra Vester Egede til Ærø..

Sidetop


10. Hans Nielsen - Skolelærer 1908-1913
*
1882 i Øsløs sogn, Thisted amt

Iflg. folketællingen i 1911 var han gift med Anna Petrea f. Kortegaard (f. 1888).

Der var på det tidspunkt ingen børn i ægteskabet.

Foto fra Trøst-Hansens Sognekort.

I 1910 sendte han følgende brev til sognerådet: 

Jeg skal herved tillade mig at meddele:

Hans Nielsen
 1. På enkelte af de i fjor anskaffede sko til skolebørnene er der begyndt at blive huller i sålen. Såfremt de skal gøres i stand, er det heldigst, at det bliver gjort, inden skaden bliver for stor, og jeg skal derfor bede sognerådet om at meddele mig det fornødne i så henseende.
 2. Siden anskaffelsen i fjor er børnetallet steget, jeg tror med 7. Disse 7 børn har altså ingen sko. Jeg skal tillade mig at anbefale, at også disse børn forsynes med sko på kommunens regning.
 3. 'Den Danske Skoles Sangbog', der findes her ved skolen, udkom i sin tid i 5 hæfter, hvert hæfte indeholdende 20 sange. Af disse hæfter er her til skolen kun anskaffet de 4, der så er indbundne i én bog, som altså indeholder 80 sange. I det manglende 5. hæfte findes flere af vore smukkeste og mest kendte fædrelandssange, f.eks. 'Der er et yndigt Land' og 'I Danmark er jeg født'. For at også børnene her i Vester Egede skole kan lære at kende disse meget sungne sange, skal jeg tillade mig at ansøge det ærede sogneråd om, at der til skolen her må blive anskaffet det fornødne antal (20 a 25) 5. hæfte af ovennævnte sangbog. Hvert hæfte koster 10 øre, og da de er solidt hæftede, kan de også uden indbinding vare mange år, hvad jeg ved af erfaring.
 4. Endelig skal jeg tillade mig at minde det ærede sogneråd om den overenskomst, der i fjor blev indgået mellem det ærede sogneråd og mig angående levering af brændsel til opvarmning af syskolen. Såfremt denne overenskomst også skal gælde i år, vil der for opvarmning i vinteren 1910-11 tilkomme mig 1/6 af 49 kr. 15 øre = 8 kr. 19 øre, hvilket jeg er tilfreds med.

Vester Egede skole, den 5-11-1910
Ærbødigst - Hans Nielsen

Sidetop


11. Jens Peter Andersen - Skolelærer fra 1913 til efter 1941
*1879 i Leestrup - † ?

Jens Peter Andersen var søn af husmand Anders Petersen i Lestrup.

Ved folketællingen i 1916 boede han som lærer på matr.nr. 4-a, Vester Egede (dvs. i skolen ved kirken) - Gift - 3 børn i alderen 4-11 år. Han angiv sin årsindkomst til 1.979 kr., og han betalte 15,75 kr. i statsskat + 31,16 kr. i kommuneskat.

Foto fra Trøst-Hansens Sognekort.

Jens Peter Andersen

Ved folketællingen i 1921 var angivet, at han tilflyttede fra Vetterslev i 1913.
Ved folketællingen i 1925 var han stadig lærer i Vester Egede (46 år, gift, 4 hjemmeboende børn i alderen 1-21 år).

Hans hustru - Ane Astrid Ulrikke Hansen - var født i 1880 (datter af købmand Frederik Hansen i Orup).

Så sent som i 1941 var J. P. Andersen valgt som kommunal revisor af Vester Egede sogneråd.

Sidetop


12. Vilhelm Christian Hansen - Lærer fra 194? til omkring 1952.
*1908 i Fensmark sogn

Vilhelm Chr. Hansen afløste sandsynligvis lærer Andersen i første halvdel af 1940-erne. Han kom fra en stilling som førstelærer ved Borup skole i Kongsted sogn.
Han havde embedet som lærer ved Vester Egede hovedskole indtil ca. 1952.

Sidetop


13. Svend Aage Holgersen - Lærer fra ca. 1953 til ca. 1960
*1918 i Hyllede, Kongsted sogn.

Var lærer i Vester Egede indtil ca. 1960, hvor skolen blev nedlagt ved indgåelse af skoleforbund mellem Kongsted, Ulse og Vester Egede kommuner.
Ny forbundsskole i Kongsted - Møllevangsskolen - blev indviet i august 1960.

Sidetop

 


 

Lærerinder ved Vester Egede forskole:

 


Gerda Christensen - Lærerinde fra 1915 til 1922
*1881 i Frederiksberg.

Gerda Christensens var forskolens første lærerinde.
Hun tilflyttede i 1915 fra Taarnby.

Ved folketællingen i 1916 var Gerda Christensen angivet som Enke, og hun boede i forskolen med sin datter Elna (f. 1905)
samt en husholderske (Anna Jørgensen født 1848).

Foto fra Trøst-Hansens Sognekort.

Sidetop

Gerda Christensen

Ingeborg Sofie H. Lindsted- Lærerinde fra 1922 til 193?
*1894 i Varde.

Ingeborg Sofie Hansen Lindsted efterfulgte Gerda Christensen som lærerinde ved forskolen i 1922.

Ved folketællingen i 1930 - hvor hun var 35 år gammel - boede hun i forskolen som ugift lærerinde - med Edith Kirstine Mørkeberg Jensen (f. 1915) som Husassistent.

Det vides ikke, hvornår hun forlod embedet i Vester Egede - måske i midten af 1930-erne? 

Foto fra Trøst-Hansens Sognekort.

Sidetop

Ingeborg Sofie Hansen Lindsted

Ragnhild Ingeborg Bech Jensen - Lærerinde fra 193? til 1942
* 1911 i Løgstør.

Hun var datter af Lærer Christian M. Bech Jensen i Holbæk - og i november 1939 blev hun som ugift Lærerinde i Vester Egede gift med matros Svend Aage Kobbernagel, der var søn af bestyrer E. F. Kobbernagel på den nærliggende gård, 'Brødebæk'. 

Der savnes p.t. oplysning om, hvornår hun tiltrådte embedet ved Vester Egede forskole.

Sidetop

Ragnhild Ingeborg Bech Jensen

Freja Marie Kathrine Holberg/Jørgensen
Lærerinde fra 1942 til 1969

* 1914 i Bodilsker sogn på Bornholm - † 1998.
Datter af Møller Hans E. Holberg.

Hun virkede og boede i forskolen som ugift lærerinde, indtil hun i 1951 blev gift med kværnbilder og sognerådsformand H. Richard Jørgensen i Rønnede.

Efter forskolens nedlæggelse i 1969 virkede hun som lærerinde på skolen i Kongsted indtil hun gik på pension. 

Sidetop

Freja Holberg Jørgensen

 

 

gixmo.dk

Kommentarer og fejlrettelser bedes sendt til
vagnmc@gmail.com

 

Denne side er redigeret d.  25. juni 2021