Sogneforstanderskab og Sogneråd

Sogneforstanderskab 1842  -  Sogneråd 1868  -  Noter fra valgprotokollen


Indtil starten af 1800-tallet blev stort set alle myndighedsopgaver på landet varetaget af herremændene og kirken.

I 1803 blev der oprettet fattigkommissioner og i 1814 oprettedes skolekommissioner til at bestyre fattigvæsenet og skolevæsenet.
Der var ikke demokratiske valg til disse organer, og det var fortsat godsejerne og præsterne, der havde den reelle indflydelse.


Sogneforstanderskab - Fra 1842

Ved kongelig anordning af 13. august 1841 blev det første kommunale selvstyre - med et begyndende islæt af demokratiske valgregler - indført i landsognene.

Der skulle nu oprettes 'sogneforstanderskaber', som skulle tage sig af sognets fattigvæsen, skoler og veje m.m.

Vester Egede og Øster Egede sogne var et fælles pastorat, så derfor blev der valgt et fælles sogneforstanderskab for de 2 sogne.

Det første valg fandt sted i Rønnede d. 18. november 1841.

Af valgprotokollen fremgår det, at der var 27 stemmeberettigede i de 2 sogne.
Det var sognepræsten i Vester Egede, 9 gårdmænd i Øster Egede sogn, 14 gårdmænd,
1 birkedommer, 1 møller og 1 skovrider Vester Egede sogn.
Birkedommeren, mølleren og skovrideren var ikke mødt ved afstemningen.

Der skulle vælges 6 personer til sogneforstanderskabet, og da der dengang ikke var tale om hemmelig afstemning, så kan man læse i valgprotokollen, hvem de deltagende 24 vælgere stemte på. I udklippet herunder kan som eksempel ses, hvilke 6 personer sognepræst Beyer (vælger nr. 1) stemte på i 1841.

Udskrift af valgbog 1841

Valgt blev: Sognefoged Niels Poulsen, Atterup (22 stemmer), gårdmand Hans Hansen, Nyrupgård (17), gårdmand Peder Andersen, Vester Egede (15), gårdmand Rasmus Hansen, Vester Egede (15), gårdmand Hemming Hansen, Rønnede (14) og gårdmand Peder Christensen, Vester Egede (13).

Udover disse var sognepræsten og godsejerne (Gisselfeld og Jomfruens Egede) 'fødte medlemmer' af sogneforstanderskabet. Endvidere kunne birkedommeren deltage i møderne og evt. afstemninger.

På et møde d. 7. januar 1842 i Vester Egede præstegård blev sognepræst Alfred Beyer enstemmigt valgt som formand for sogneforstanderskabet.
Deltagerne i mødet underskrev sig således i protokollen:

Sogneforstanderskabets underskrifter 1842
Hans Hansen - A. Beyer (sognepræsten) - H. Lautrup (birkedommer) - Jensen (Gisselfelds repræsentant)
C. Jørgensen (muligvis repræsentant for Jomfruens Egede) - Peder Christensen - Rasmus Hansen
Niels Poulsen - Peder Andersen - Hemming Hansen

Valget til sogneforstanderskabet var gældende for 6 år, men således, at 3 medlemmer afgik efter tur hvert 6. år.

I 1844 deltog 18 af de 27 stemmeberettigede i valget af 3 medlemmer i stedet for Hans Hansen, Hemming Hansen og Peder Christensen.
Valgt blev: Gmd. Peder Nielsen, Aas (16 stemmer), gmd. Jørgen Nielsen, Vester Egede (13) og gmd. Lars Jørgensen, Rønnede (13).
Sognepræst A. Beyer blev genvalgt som formand med alle stemmer.

Tre år senere - i 1847 - afgik Niels Poulsen, Rasmus Hansen og Peder Andersen, og nyvalgt blev gårdmand Lars Madsen, Atterup (16 stemmer), gårdmand Peder Madsen, Vester Egede (15) og gårdmand Christian Johansen, Rønnede (13).

Af protokollen fremgår, at så sent som i 1848 var 3 af medlemmernes underskrifter indført 'med ført pen'.

I 1849 ophørte præstefællesskabet mellem Vester Egede og Øster Egede sogne, og efter valget i 1850 bestod Vester Egede sogns sogneforstanderskab af den nye sognepræst Louis Armand Emanuel du Plessis de Richelieu, gårdmand Hemming Hansen, Rønnede (valgt for 4 år), gårdmand Hans Pedersen, Rønnede (valgt for 4 år) gårdmand Peder Madsen, Vester Egede (valgt for 1 år) og gårdmand Anders Rasmussen, Vester Egede (valgt for 1 år).

Ved valget i 1851 blev møller Jens Frederik Julius Smidth, Rønnede Mølle, og gårdmand Lars Hansen, Vester Egede, indvalgt i stedet for Peder Madsen og Anders Rasmussen.
Samme år afgik Hemming Hansen, Rønnede ved døden, og ved et suppleringsvalg blev gårdmand Lars Pedersen, Vester Egede, nyvalgt.

Forstanderskabet bestod herefter af sognepræst Joachim M. H. F. Funch (tiltrådt 1850), møller Smidth og gårdmand Hans Pedersen, Rønnede, gårdmændene Lars Hansen, Lars Pedersen, Vester Egede, samt godsforvalter O. F. C. Rasmussen (for Gisselfeld gods).

Med grundloven af 1849 blev reglerne om valgret og valgbarhed ændret i mere demokratisk retning. Som hovedregel havde alle mænd over 30 år med egen husstand nu fået valgret.

Ved valget til sogneforstanderskabet i Vester Egede sogn i 1854 var der nu 116 stemmeberettigede vælgere. Heraf mødte kun 45 op og afgav deres stemmer.
Ændringerne betød også, at en ny personkreds var blevet valgbar.
I 1854 valgtes således husmand Ole Olsen, Rønnede og husmand Niels Jacobsen, Vester Egede Præsterum, til sogneforstanderskabet - hver med 37 stemmer.

I årene 1855-1868 havde følgende ikke tidligere nævnte personer sæde i forstanderskabet:
Gårdmand Hans Madsen, Vester Egede Overdrev - Gårdmand Peder Larsen, Rønnede - Gaardmand Jacob Nielsen, Vester Egede - Gårdmand Peder Hemmingsen, Rønnede - Smed Jens Peter Richardt, Rønnede - Husmand Ole Jensen, Rønnede.

Sidetop


Sogneraad - Fra 1868

I 1868 trådte en ny landkommunallov i kraft.

Herved blev sogneforstanderskabet afløst af sogneråd, men hovedopgaverne var stadig forvaltningen af det kommunale skole-, fattig- og vejvæsen.

Sognepræsten var ikke længere født medlem af sognerådet. Derimod var han formand for skolekommissionen, som samtidig oprettedes til at føre tilsyn med undervisningen og lærernes embedsførelse.

I Vester Egede sogn bestod sognerådet af 5 medlemmer, hvoraf 3 medlemmer valgtes af den højest beskattede femtedel af vælgerne, og 2 medlemmer valgtes af alle vælgere.

Meget tyder på, at der på den tid ikke var den helt store interesse for indflydelse på det lokale selvstyre.
Ved valget i 1873, hvor alle vælgere skulle vælge 2 sognerådsmedlemmer, deltog kun 48 af de 119 stemmeberettigede vælgere i valget. Det giver en stemmeprocent på 40,3.

I 1870 bestod Vester Egede sogneråd af følgende personer:
Sognepræst Joachim M. H. F. Funch, V. Egede, Smed Jens P. Richardt, Rønnede, Gårdmand Hans Chr. Larsen, V. Egede, Gårdmand Jens Hansen, V. Egede og Husmand Ole Jensen, Rønnede.

Herunder nævnes navnene på nye sognerådsmedlemmer i perioden 1870 til 1908:

 • Gmd. Rasmus Sørensen, Rønnede (valgt 1872-1876)
 • Hmd. Sophus Conrad Jørgensen, V. Egede Præsterum (valgt 1873-1879)
 • Købmand Jens Peder Jensen, V. Egede (valgt 1873, genvalgt 1879-1885)
 • Gårdejer Jens Christian Hansen, Rønnede (valgt 1876-1882, valgt igen 1894-1900)
 • Forpagter Lund, Brødebæk (valgt 1876, genvalgt 1882-1887)
 • Gårdejer Peder Christiansen, Rønnede (valgt 1876-1882)
 • Husmand Niels Claus Rasmussen, V. Egede (valgt 1879-1885)
 • Gårdejer Peder Larsen, V. Egede (valgt 1882-1888, valgt igen 1894 og 1900-1906)
 • Gårdejer Peder Hansen, Rønnede (valgt 1882, genvalgt 1888-ca. 1890)
 • Gårdejer Peder Hemmingsen, Rønnede (indtrådt ca. 1890-1894)
 • Parcellist Hans Rasmussen, Rønnede (valgt 1885-1891)
 • Bager Chr. Christensen, V. Egede (valgt 1885-1891)
 • Træskomand Lars Nielsen, V. Egede (valgt 1887, genvalgt 1888-1894)
 • Gårdejer Lars Johansen, Rønnede Mark (valgt 1888, genvalgt 1894-1900)
 • Fuldmægtig Thomas P. Opstrup, V. Egede (valgt 1891-1897)
 • Husmand Lars Nielsen, Aasædet, V. Egede (valgt 1891-1897)
 • Husmand Anders Andersen, V. Egede Overdrev (valgt 1897-1903)
 • Husmand Jens Pedersen, Tonedam, V. Egede (valgt 1897-1903)
 • Parcellist Hans Rasmussen, Rønnede (valgt 1900-1906)
 • Gårdejer Rasmus Andersen, Rønnede (valgt 1900-1906)
 • Sagfører J. A. Jensen, V. Egede (valgt 1903-1921)
 • Smedemester Lars Jørgensen, V. Egede (valgt 1903)
 • Gårdejer Lars Peder Hemmingsen, Rønnede (valgt 1906-1917, 1921-1925)
 • Gårdejer Thorkild Nielsen, Rønnede (valgt 1906-1913)
 • Husmand Anders Peder Hansen, V. Egede (valgt 1906)

Kvinder får stemmeret og kan vælges til sognerådet - 1908

Efter mere end 20 års tovtrækkeri mellem Folketinget og Landstinget blev den kommunale valglov ændret i 1908.

De vigtigste ændringer gik ud på, at kvinder fik valgret og kunne vælges på lige fod med mændene, samt at vælgernes opdeling i 2 'valgklasser' blev ophævet. Samtidig ændredes sognerådets valgperiode til 4 år.

Til valget i marts 1909 i Vester Egede sogn indkom 2 kandidatlister (liste A og liste B) med hver 5 opstillede kandidater. Der var ingen kvinder blandt kandidaterne.
Efter bekendtgørelse ved kirkestævne i Vester Egede d. 21. februar og 3 annoncer i Næstved Tidende blev valget afholdt d. 6. marts 1909 i forsamlingssalen i møller Paulich's ejendom i Vester Egede.
Der var tilvejebragt 175 stemmesedler, og valghandlingen foregik sted fra kl. 10 til 20, dog med en indlagt middagspause.

Der blev afgivet 103 gyldige stemmer - med 51 stemmer på liste A og 52 stemmer på liste B. - Til det nye sogneråd for perioden 1909-1913 blev valgt:

 1. Sagfører Johannes Andreas Jensen, V. Egede (liste B) - Genvalgt 1913-1921
 2. Bestyrer Jens Peder Jørgensen, V. Egede Overdrev (liste A) - Genvalgt 1913-1917
 3. Gårdejer Lars P. Hemmingsen, Rønnede (liste B) - Genvalgt 1913-1917, 1921-1925
 4. Vejmand Christian Vilhelm Jensen, V. Egede Overdrev (liste A) - Genvalgt 1913-1917
 5. Gårdejer Thorkild Nielsen, Rønnede (liste B)

Herunder nævnes navnene på nye sognerådsmedlemmer valgt i perioden 1913-1958:

 • Tømrerm. Lars P. Larsen, Rønnede (valgt 1913-1917og ca. 1923-1937)
 • Gårdejer Christian Johansen, Rønnede (valgt 1917-1921)
 • Forpagter Alfred Stavnsbjerg, V. Egede (valgt 1917-1921)
 • Lærer Jens Peter Andersen, V. Egede (valgt 1917-1921)
 • Husmand Chr. Emil Olsen, Rønnede (valgt 1917-1921)
 • Forpagter Hans Peder Larsen, V. Egede (valgt 1921-1925, valgt igen 1929-1933)
 • Købmand Lars Peder Knudsen, V. Egede (valgt 1921-1925)
 • Sadelmager Otto Frederiksen, Rønnede (valgt 1921-1946)
 • Husmand Christian Pedersen Døssing, V. Egede (valgt 1921-1925)
 • Proprietær Laurits Quade, Christianshøj, Rønnede (valgt 1925-1929)
 • Parcellist Johannes Pedersen, Tonedam, V. Egede (valgt 1925-1929)
 • Husmand Chr. Valdemar Larsen, V. Egede (valgt 1925-1933)
 • Forpagter Verner Petersen, V. Egede (valgt 1929-1933)
 • Husmand Poul Larsen, V. Egede (valgt 1933-1937)
 • Tøffelmager Jens Otto Nielsen, V. Egede (valgt 1933-1937)
 • Skovrider Svend Kindt, Sofiehøj, V. Egede (valgt 1933-1943)
 • Husmand Niels Peter Nielsen, V. Egede Overdrev (valgt 1937-1946)
 • Murer Oluf Jørgen Larsen, V. Egede (valgt 1937-1943, valgt igen 1950-1958)
 • Gårdejer Lars Peter Hansen, Rønnede (valgt 1937-1946)
 • Husmand Julius Johansen, Rønnede (valgt 1943-1950)
 • Forpagter Erik Harrsen, Br��debæk (valgt 1943-1950)
 • Maler Demitri Demescko, Rønnede (valgt 1946-1950)
 • Arbmd. Laurits Petersen, Tonedam, V. Egede (valgt 1946-1950)
 • Forpagter/Gårdejer Villy Josephsen, Rønnede (valgt 1946-1962)
 • Amtsvejmand. Albert Nielsen, Rønnede (valgt 1950-1962)
 • Forpagter Frede Østergaard Jørgensen, V. Egede (valgt 1950-1954)
 • Kværnebiller Richardt H. Jørgensen, Rønnede (valgt 1950-1954)
 • Forpagter Erling Birkedal Nielsen, V. Egede (valgt 1954-1962)
 • Postbud Christian Sjøholm, Rønnede (valgt 1954-1962)
 • Arbmd. Hans Pedersen, V. Egede (valgt 1958-1962)

Det sidste sognerådsvalg i Vester Egede kommune blev afholdt i 1958.

Med virkning fra 1. april 1962 blev den nye Rønnede kommune dannet ved sammenlægning af Kongsted, Ulse og Vester Egede kommuner.

Sidetop


Noter fra valgprotokollen

 • Ved folkeafstemningen d. 14. december 1916 om salget af De Vestindiske Øer blev i Vester Egede kommune afgivet 48 JA-stemmer og 34 NEJ-stemmer.
 • Ved sognerådsvalget i 1925 blev Gmd. Chr. Johansen, Rønnede, forhindret i at deltage i valgbestyrelsens møde på grund af udbrudt mund- og klovesyge i hans besætning.
  Ved samme valg optrådte for første gang i V. Egede en liste med et partipolitisk navn. Det var liste B, som kaldte sig 'Socialdemokratiet'.
 • Ved valget i 1929 opstillede liste A. 'Kommunistisk Parti' med 2 kandidater, liste B. 'Socialdemokratiet' med 5 kandidater og liste C. 'Borgerlig Liste' med 5 kandidater.
  Liste A fik 14 stemmer (ingen valgt), Liste B fik 75 stemmer (2 kandidater valgt), og Liste C fik 81 stemmer (3 kandidater valgt).
 • Efter valget i 1929 indkom en klage over valget fra staldmester J. P. Pedersen, Rønnede Kro (som havde været opstillet for 'Kommunistisk Parti'). - Klagen gik ud på, at tjener Henning Hansen, Rønnede Kro, ikke havde været berettiget til at stemme i V. Egede kommune, da han iflg. klageren havde bopæl i Kongsted kommune. Sognerådet afviste klagen, idet man vurderede tjener Hansens ophold i et lejet værelse i Kongsted som 'midlertidigt ophold', og at hans faste opholdssted var Rønnede Kro, hvor han også havde sin bil og andre ting stående, samt at han svarede sin skat og var optaget på valglisten i V. Egede kommune. - Sognerådets redegørelse blev sendt til amtet, der den 12. juni meddelte, at klagen var afvist.
 • I april måned 1931 afholdtes kommuneafstemning om udstedelse af beværterbevilling til Christoffer Andersen på ejendommen matr.nr. 9e, Rønnede.
  Ved første afstemning stemte 63 vælgere for bevillingen og 40 imod.
  Ved anden afstemning var tallene 78 for og 56 imod.
 • Sammen med sognerådsvalget i marts 1946 afholdtes kommuneafstemning om spørgsmålet: 'Ønskes grænsen mellem Kongsted og V. Egede sognekommuner ændret således, at et areal på ca. 7 ha af ejendommen matr.nr. 2a af Kongsted Borup udskilles fra Kongsted kommune og indlemmes i V. Egede kommune, hvorpå agtes opført ny skole'. - Der blev afgivet 177 JA-stemmer, 43 NEJ-stemmer og 10 ugyldige stemmer.
  Så vidt vides blev grænseændringen aldrig gennemført (og skolen blev ikke bygget).
 • Til trods for, at kvinder kunne indvælges i sognerådet fra 1908, så blev ingen kvinde opstillet eller valgt i V. Egede kommune i perioden 1908-1962.

Sidetop


Kommentarer og fejlrettelser bedes sendt til
vagnmc@gmail.com

 

gixmo.dk

Denne side er redigeret d.  25. juni 2021